Menue

Waga ABC

1. Co to jest technicznie dopuszczalna masa całkowita?

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna (także: technicznie dopuszczalna maksymalna masa całkowita) pojazdu (np. 3500 kg) to podane przez producenta wytyczne dot. masy, której pojazd nie może przekroczyć. Dane dot. technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej wybranego modelu można znaleźć w danych technicznych. Jeżeli pojazd znajdujący się w ruchu drogowym przekracza technicznie dopuszczalną masę maksymalną, oznacza to wykroczenie, które może zostać ukarane grzywną.

2. Co to jest masa pojazdu gotowego do jazdy?

"W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o określoną w procedurze homologacji typu wartość domyślną. Ze względu na tolerancje produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do ± 5% masy pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe.

Mówiąc w uproszczeniu: w przypadku masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o pojazd podstawowy z wyposażeniem seryjnym plus określona ustawowo masa kierowcy, przyjęta jako 75 kg. Masa ta obejmuje zasadniczo następujące pozycje:

- masa własna pojazdu wraz z nadwoziem, wliczając w to materiały eksploatacyjne, takie jak smary, oleje i płyny chłodnicze; 

- wyposażenie seryjne, tzn. wszystkie przedmioty wyposażenia, które standardowo wchodzą w skład zamontowanego fabrycznie zakresu dostawy;

- napełniony w 100% zbiornik świeżej wody w trybie jazdy (poziom napełnienia do jazdy zgodnie z wytycznymi producenta; 20 litrów) oraz napełniona w 100% aluminiowa butla gazowa o ciężarze 16 kg; - napełniony w 90% zbiornik paliwa wraz z paliwem;

- kierowca, którego wagę – niezależnie od rzeczywistej wagi – przyjęto zgodnie z prawem UE jako 75 kg. "

3. Co to jest masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego?

Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego to określona przez Dethleffs dla każdego rzutu poziomego wartość maksymalnej masy dostępnego na zamówienie wyposażenia opcjonalnego. Celem tego ograniczenia jest zapewnienie, aby min. masa użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach była również rzeczywiście dostępna do obciążenia.

4. Co to jest masa pasażerów?

Masa pasażerów dla każdego miejsca siedzącego, które producent przewidział, wynosi 75 kg, niezależnie od tego, ile pasażerowie ważą w rzeczywistości. Masa kierowcy jest już zawarta w masie pojazdu gotowego do jazdy (patrz nr 2 powyżej) i dlatego nie jest ponownie wliczana. W przypadku pojazdu podróżnego z czterema dopuszczonymi miejscami siedzącymi masa pasażerów wynosi zatem 3 * 75 kg = 225 kg.

5. Co to jest min. masa użyteczna i jak ją obliczyć?

"Przepisy Unii Europejskiej przewidują dla pojazdów podróżnych stałą min. masę użyteczną, która musi pozostać na bagaż lub pozostałe, niezamontowane fabrycznie akcesoria. Min. masa użyteczna jest obliczana w następujący sposób: 10 * (n + L)

gdzie: „n” = maksymalna liczba pasażerów wraz z kierowcą oraz „L” = długość całkowita pojazdu w metrach

W przypadku pojazdu podróżnego o długości 6 m i 4 dopuszczonych miejscach siedzących min. masa użyteczna wynosi więc np. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg."

6. Jak należy uwzględnić dodatkową masę wyposażenia opcjonalnego i pakietów?

Masa dodatkowa wyposażenia opcjonalnego i pakietów zwiększa rzeczywistą masę pojazdu (= masa pojazdu gotowego do jazdy plus wybrane wyposażenie opcjonalne) oraz zmniejsza masę użyteczną. Podana wartość stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego danego rzutu poziomego. Masa całkowita wybranych pakietów i wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy podanej przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego.

7. Jak należy ocenić fotel Vario?

Fotel Vario to opcjonalne 5. miejsce siedzące, które przy obliczaniu minimalnej masy użytecznej oraz masy pasażerów należy traktować jako zwykły fotel. Aby uzyskać 5. miejsce siedzące, należy zadbać o to, aby nadal była zachowana minimalna masa użyteczna i wszystkie inne ustawowe wartości masy. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszymi partnerami handlowymi.

8. Skąd pochodzą pojęcia i na jakiej podstawie prawnej opierają się podane informacje?

Aby w jak najlepszy i najbardziej przejrzysty sposób przekazać Państwu informacje dotyczące mas w naszych dokumentach sprzedażowych (drukowanych i cyfrowych) stosujemy z reguły terminologię przewidzianą prawem. Od 06.07.2022 r. jest ona określona w szczególności w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/535 (wcześniej: rozporządzenie (UE) nr 1230/2012). Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/535 zostanie udostępnione online w różnych językach UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535

9. Co to jest rzeczywista masa pojazdu?

Masa pojazdu gotowego do jazdy (patrz nr 2) oraz masa wyposażenia opcjonalnego, zamontowanego fabrycznie w konkretnym pojeździe, są określane wspólnie jako masa rzeczywista pojazdu. Stosowną informację dot. pojazdu można znaleźć po jego przekazaniu w punkcie 13.2 Certyfikatu Zgodności (Certificate of Conformity, CoC). Prosimy o zwrócenie uwagi, że również w przypadku tej informacji mamy do czynienia z wartością standaryzowaną. Z uwagi na to, że w przypadku masy pojazdu gotowego do jazdy – jako elementu masy rzeczywistej – obowiązuje ustawowo dopuszczalna tolerancja ± 5 % (patrz również nr 2), także masa rzeczywista może odpowiednio różnić się względem wartości nominalnej.

10. Z jakich pomocniczych rozwiązań można skorzystać, gdy w wyjątkowym przypadku na końcu linii produkcyjnej rzeczywiste potencjalne obciążenie okaże się mniejsze niż min. masa użyteczna?

Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie pojazdu na końcu linii produkcyjnej wykaże, że rzeczywista możliwość obciążenia przekracza w górę min. masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy pojazdu gotowego do jazdy, sprawdzimy pojazd wspólnie z Państwem i partnerem handlowym przed jego dostarczeniem, decydując np. o zwiększeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, redukcji liczby miejsc siedzących czy też usunięciu wyposażenia opcjonalnego.

11. Dlaczego przy zakupie otrzymuję informację o rzeczywiście zważonej masie pojazdu? Co to oznacza dla mnie?

"Aby zagwarantować możliwie najlepszą transparentność odnośnie mas naszych pojazdów, wraz z fakturą przekazujemy naszym partnerom handlowym wynik ważenia pojazdu na końcu linii produkcyjnej, tzn. dane dot. rzeczywiście zważonej masy pojazdu oraz pozostałego potencjalnego obciążenia. Są oni zobligowani do przekazania Państwu tej informacji. Jeżeli tak się nie stanie, można nawiązać kontakt z partnerem handlowym i zapytać o te dane.

Nasze wagi spełniają wszystkie wymogi ustawowe i wymagania norm, a także są regularnie poddawane konserwacji, kontroli i kalibracji. Niemniej jednak ze względów technicznych nie można uniknąć niewielkiej tolerancji. Ponadto masa pojazdu może się nieznacznie zmieniać ze względu na wpływ czynników atmosferycznych i np. związane z tym wchłanianie lub uwalnianie wilgoci. Dlatego rzeczywista masa pojazdu może różnić się od rzeczywistej masy przekazanej w informacji."

12. Na co muszę zwrócić uwagę w przypadku późniejszego zmniejszenia dopuszczalnej masy całkowitej?

"W przypadku zmniejszenia dopuszczalnej masy całkowitej zmniejsza się technicznie dopuszczalna masa całkowita, a z powodu alternatywnego podwozia również pozostałe potencjalne obciążenie. Zmniejszanie dopuszczalnej masy całkowitej, z powodu zmienionej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej, może mieć wpływ na dopuszczalną liczbę miejsc siedzących, na podwozie i wariant silnika. W przypadku pytań dot. powyższych kwestii można zasięgnąć rady u jednego z naszych partnerów handlowych.

Jeżeli w późniejszym czasie zechcą Państwo zmniejszyć dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, można to zlecić Serwisowi Technicznemu. Również w takim przypadku zalecamy, aby we własnym interesie zwrócić uwagę na przestrzeganie wszystkich ustawowych wartości dot. masy.

Ze zwiększenia, wzgl. zmniejszenia dopuszczalnej masy całkowitej mogą wyniknąć zmienione przepisy ustawowe, które są pochodną nowej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Dotyczy to w szczególności przepisów ruchu drogowego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, regulacji dot. myta oraz aspektów wynikających z prawa podatkowego i ubezpieczeniowego. Dlatego zalecamy zasięgnięcie informacji o obowiązującym stanie prawnym w odniesieniu do nowej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i skorzystanie z możliwości porady w odpowiednich placówkach. "

13. Na co muszę zwrócić uwagę w przypadku, gdy dokonuję późniejszej instalacji akcesoriów / zlecam partnerowi handlowemu instalację akcesoriów w pojeździe?

Decydując się na późniejsze doposażenie pojazdu w akcesoria lub powierzając to zadanie sprzedawcy, w pierwszej kolejności należy sprawdzić wartości masy akcesoriów i pojazdu oraz zwrócić uwagę na to, że również przy uwzględnieniu akcesoriów muszą być przestrzegane wszystkie ustawowe wartości masy, w szczególności technicznie dopuszczalna masa całkowita wywierana na osie. Proszę zwrócić uwagę, że doposażenie w akcesoria odpowiednio redukuje potencjalne obciążenie i wpływa na obciążenie osi.